Thi(ni)sz

Abüdosztól északra mintegy 16 km-re, a Nílus nyugati partján fekszik Girga és Birba, melyek környékén feltételezhető, hogy az ókori Thinisz (This) feküdt. Régészetileg még nem sikerült azonosítani. A fáraók korában Tjeni-nek hívták.
 
Jelvénye, mely egyúttal a nomosz jelvénye is volt, Kees véleménye szerint az ősdombra utal, mely a világ keletkezésekor kiemelkedett. Elképzelését megerősíteni látszik, hogy a város korabeli nevében szereplő Tjeni igető a város nevéhez hasonlóan madár meghatározó jellel írt jelentése a „kiemel(kedik), kiváló, elkülönül“. A szó további jelentései: tisztelet, megbecsülés; gyenge; eltávolít; felemel(kedik); megfigyel más-más determinatívummal íródott. A hely szoros kapcsolatát „a nyugatiak élén levő” Ozirisz istennel jelzi, hogy a Piramisszövegekben (627, 1665) a jelvényt tartó pálca keresztrúdját Ozirisz koronájához hasonlóan szarvakra is helyezték, később pedig felfogták Ozirisz fejének a tartójaként. Ozirisz egyik jelzője ugyan csak erre utal: „a Thinisz élén levő“.
 
A város főisteneként azonban Anhur/Onuriszt és Mehitet tisztelték. Anhur/Onurisz isten fő templomát utolsó lakhelyeként tartották számon, és ott őrizték múmiáját is. II. RamszeszIII. Ramszesz korában komoly bővítéseket hajtottak rajta végre, és ebben jelentős szerepet vállalt Anhurmesz főpap, „a látók nagyja“, aki szakítva a korábbi hagyományokkal nem Abüdoszban temetkezett. Az Első Átmeneti Kor idejéből egy Hagi nevű főpapról tudunk, aki azonos nevű bátyját követte ebben a tisztségben, az Újbirodalom idejéből pedig Parennofer főpap nevét ismerjük még.
 
Mint Manethón feljegyezte, Thinisz az egyiptomi hagyomány szerint a predinasztikus Egyiptom politikai központja volt. Feltehetően már a 0. dinasztia korában is betöltötte a székhelye feladatait; (I.) Skorpió király uralkodásának a bázisát képezte. Először Nagada (Nubet), majd Hierakónpolis (Nekhen) is fennhatósága alá került, végül innen indult Ménész a „két ország” egyesítésére. Mivel az első 2 dinasztia idején ez volt a székhely, ezt az időszakot Manethón nyomán thiniszi kornak is szokták hívni. A várost erős falak vették körül. Elképzelhető, hogy korai temetője részben a Naga ed-Deirben feltárt predinasztikus kortól használt temetkező hellyel, részben az abüdoszi királysírok körzetével azonos.

Jelentősége az archaikus kor végére, Memphisz birodalmi központtá válásával jelentősen csökkent. Földrajzi fekvése miatt azonban a 3. dinasztia korától is fontos közigazgatási feladatot látott el: egészen római korig a 8. felső-egyiptomi nomosz központja volt. Lehetséges, hogy a 2. átmeneti kori abüdoszi dinasztia idején egy darabig királyi székhelyként működött (Ryholt). A 18. dinasztia korában több jelentős udvari személyiség szülőhelye volt: Szatepihu /Hatsepszut obeliszkjének a készítésében vett részt, Intef / III. Thotmesz állandó kíséretének a tagja volt, Min / III. Amenhotep fáraó gyerekkori nevelője volt. A római korban közigazgatási szerepét Ptolemaisz Hermiu városa vette át, melyet I. Ptolemaiosz fáraó alapított.

A vallási életben a mitikus túlvilág helyszínének felelt meg, így szerepel a Halottak Könyve 18. fejezetében: amikor a halottakat kiválogatják, és a megigazultakat számba veszik az abüdoszi Haker festiválon, akkor Thiniszben tánccal ünnepeltek.
 
 
 
© Győry Hedvig